Nện lồn non nước ra như suối

nước nôi cỡ này mà chơi không được 1h liên tục thì thật là phí, ít nhất cũng ráng là 2 phát liên tục đi chớ nhỉ

anh nào chọc mù mắt em cái ! Nước lồn nhiều hết phần thiên hạ rồi à?